Stel je vraag
1

wagentje en harmonische trilling

asked 2014-03-19 09:00:32 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:56:10 -0500

yannick gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe ik hier moet aan beginnen

image description

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-04-03 06:55:35 -0500

Jef@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:56:20 -0500

yannick gravatar image

omega = wortel (veerconstante/massa) = wortel (20/0,2) = 10

omega = 2*Pi * frequentie

==> frequentie = omega/(2Pi) = 10/(2Pi) = 5/Pi

antwoord A is dus correct

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:00:32 -0500

Aantal keer gelezen: 1,084 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15