Fysica 2013 juli vraag 4

asked 2017-06-26 14:00:34 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-06-26 15:35:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Misschien een heel domme vraag , maar hoe kom je op het feit dat de verhouding r2/r1=3 ? Ik dacht eigenlijk aan 2 ? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik snap het al! Mijn excuses ik was te veel aan het letten op de cirkelbanen.

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-26 15:04:11 -0500 )edit