Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 3

asked 2017-06-27 02:01:28 -0500

Nele.Dewaele gravatar image

updated 2017-07-02 09:30:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hoe weet je bij deze opgave dat zilverchloride neerslaat en niet calciumnitraat?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Je moet hierbij je oplosbaarheids tabel gebruiken. Daar staat chloriden zijn goed oplosbaar met uitzondering Ag+

Adara ( 2017-06-27 02:12:59 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 02:18:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De uitwerking van de reactievergelijking geeft je welke reactieproducten en hoeveel ervan ontstaan. Zoals aangehaald vindt je op het blad "Informatie voor de vragen Chemie" info over de oplosbaarheid van ionverbindingen in water. De nitraten zijn allen zeer goed oplosbaar. Vooor de chloriden wordt vermeld dat AgCl en HgCl niet oplosbaar zijn. Worden zij in een reactie gevormd dan zal een neerslag ontstaan.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 02:01:28 -0500

Aantal keer gelezen: 165 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17