Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17: opgave 7-06

asked 2017-06-27 04:41:34 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik zou zeggen dat de partieeldruk 1,5 bar zou worden aangezien de totale druk verdrievoudigd. Maar het antwoord is 2 bar. Hoe komen we hieraan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 06:43:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze opgave werd eerder door Koen toegelicht

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar ik begrijp het nog niet echt. Dit weet ik nu wel al: Kp=(NO2)^2/(0,5)

Naomi.Politi ( 2017-06-27 06:57:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 04:41:34 -0500

Aantal keer gelezen: 64 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '17