Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-31

asked 2017-06-27 05:04:39 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:13:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

C:\fakepath\opgave 7-31.png

Klopt dit? Want ik heb van deze oefening geen oplossing op mijn antwoordenblad...

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

2,50.10^-10 is mijn antwoord. Ik heb eerst met zwart gewerkt dan met rood en dan met blauw.

Naomi.Politi ( 2017-06-27 05:05:34 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 22:22:51 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2017-06-28 22:23:41 -0500

Je hebt gedaan alsof 3,2.10^(-11) de oplosbaarheid (S) was, en daaruit de concentraties van de beide ionen berekend (aantal mol in 1 liter van een verzadigde oplossing). Als ik het goed begrijp heb je vervolgens deze (mol)hoeveelheden gedeeld door 10 (want in 100 ml), dan elk vermenigvuldigd met zijn eigen molecuclair gewicht en beide massa's opgeteld. Dit zou uitkomen op (3,2.40 + 6,4.19).10^(-11), wat ongeveer 2,5.10(-9) (niet -10) is.

Deze berekening is op zich juist, behalve dat 3,2.10^(-11) niet de oplosbaarheid maar het oplosbaarheidsproduct (Ks) is - de oplosbaarheid is wat je moet berekenen. Dit is het aantal mol CaF2 dat oplost in een liter water; stel dat we dit S noemen weten we dat, gezien zouten voor zover ze oplossen volledig in ionen splitsen, de concentratie van Ca2+ ook S is, terwijl die van F- twee maal zo hoog is. Een verzadigde oplossing is in evenwichtmet de vaste stof, wat betekent dat deze concentraties voldoen aan de evenwichtssvoorwaarde, Ks = [Ca2+][F-]^2, en hieruit vind je een verband tussen S en Ks, dat je in de gewenste richting kan oplossen.

Deze oefening is heel gelijkaardig aan de vorige, alleen dat je nu S uit Ks moet berekenen i.p.v. andersom.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hallo Randy, je hebt mijn uitwerking goed begrepen. Maar zoals je zegt heb ik me vergist met die Ks. Maar hoe haal je die concentraties Ca en F^2 uit Ks? Ik zie het precies nog niet...

Naomi.Politi ( 2017-06-29 07:01:46 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 15:10:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De vraag is: "Hoeveel milligram calciumfluoride kan men oplossen in 100 ml water?" Je antwoord:"2,50.10^-10 is mijn antwoord" houdt geen steek. Kan je dit niet duidelijk uitwerken?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 05:04:39 -0500

Aantal keer gelezen: 380 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17