Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17: 9-01

asked 2017-06-27 08:07:27 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Waarom wordt de koperelektrode lichter? Is dat omdat N03- deeltjes worden aangetrokken door de koperelektrode en dat een blekend effect heeft?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 10:23:17 -0500

Adara gravatar image

Volgens wordt koperelektrode lichter omdat we aan de rechtercel oxidatie van Cu hebben, het anode kant. Cu ^0 > Cu2+ + 2e. elektronen stromen van anode kant naar kathode. Daarom wordt het koper elektrode lichter.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, bedankt!

Naomi.Politi ( 2017-06-27 10:49:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 08:07:27 -0500

Aantal keer gelezen: 51 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '17