Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 9-04

asked 2017-06-27 08:21:22 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:14:47 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat ik bij deze vraag niet snap is waarom het kwik niet wordt geoxideerd

Mijn redenering:

we hebben te maken met elektrolyse want er wordt een batterij gebruikt.

elektrolyse>KNAP: kathode negatief en anode positief.

Dus waar het kwik zit, bevindt zich de anode en waar het zink is bevindt zich de kathode.

Aan de anode vindt er oxidatie plaats dus dan wordt kwik toch geoxideerd? Blijkbaar is dit fout, kwik wordt gereduceerd, ik snap het niet...

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 22:48:24 -0500

Randy@REBUS gravatar image

"Galvanische cel" en "batterij" zijn synoniemen, en het tegenovergestelde van een elektrolysereactie. Bij de eerste reageren een sterke oxidator en een sterke reductor in een spontane reactie, en het energieverschil komt vrij als elektrische stroom. Een elektrolyse is een niet-spontane reactie tussen een zwakke oxidator en reductor, waar je dus arbeid (stroom) moet instoppen om ze te laten doorgaan.

De KNAP "regel" geldt uitsluitend voor elektrolyses. Wat wel altijd geldig is, is dat aan de anode de oxidatie plaatsvindt. Hier worden dus elektronen verwijderd (van de sterkste reductor) en doorgegeven aan de geleider, dus het is de negatieve pool van je batterij. De elektronen lopen dan door de stroomkring en worden wanneer ze hun werk gedaan hebben weer opgenomen in de positieve pool, waar ze de sterke oxidator reduceren (dus kathode). De terminologie is wat specifiek, maar eens je het doorhebt is er geen verwarring mogelijk.

Ik weet niet waarom je besluit dat zink aan de kathode reageert, maar aangezien er daar (per definitie) een reductie plaats vindt zal dit gebeuren met de sterkste oxidator in het systeem. Uit de gegeven standaardreductiepotentialen zie je dat Hg2+ een sterkere oxidator is als Zn2+, dus het zal (aan de kathode) gereduceerd worden. Dit is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat Zn een sterkere reductor is als Hg, en daarom geoxideerd zal worden (en oplossen).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hallo Randy, ja ik heb mij vergist. Aangezien dit geen elektrolysereactie is maar een galvanische cel moet mijn redenering dus omgekeerd zijn.

Naomi.Politi ( 2017-06-29 07:06:45 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 15:06:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dag Naomi, we kunnen je maar helpen met je uitwerking als je aangeeft hoe je deze hebt uitgevoerd. Dus, doe een uitwerking. Laat weten waar je al dan niet vast zit. Zodoende kunnen we je verder helpen. Het is belangrijk de onderliggende LS eerst grondig door te nemen alvorens opgaven aan te vatten. Dit zal je helpen om je uitwerking gestructureerd te doen en gerichte vragen te stellen. Zo kunnen we je snel en doeltreffend helpen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hallo Johan, in mijn vraag heb ik toch een poging gedaan om de oefening uit te leggen... Onder 'mijn redenering' staat hoe ik tot mijn conclusie ben gekomen. Het is weliswaar niet zo uitgebreid. Maar ik denk dat ik weet waar de fout zit. Dit proces gebeurt in een batterij en niet door een batterij.

Naomi.Politi ( 2017-06-28 04:33:43 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 10:45:09 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Aaah,dus een batterij is een galvanische cel?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-27 09:55:14 -0500

Adara gravatar image

Hmm,..voor zover ik het weet is het juist dankzij uitvinding van galvanische cel dat men battrijen heeft kunnen maken. Dan zou de rest van je redantie juist andersom moeten zijn En zou het normaal wel kloppen, moest ik geen gelijk hebben zal rebus ons verbeteren.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 08:21:22 -0500

Aantal keer gelezen: 207 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17