Stel je vraag
0

Chemie: juli 2016: vraag 1

asked 2017-06-27 12:20:45 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hoe kan je deze vraag oplossen? Zoiets ben ik nog niet eerder tegengekomen. Ik denk wel dat X het limiterende reagens is...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 12:52:31 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Teken die evenwichtstabel eens uit. Je hebt de beginmol en eindmol gegeven. Je kan dus het mol dat wegreageert bepalen voor elke stof. En aan de hand daarvan weet je in welke verhoudingen de stoffen reageren en kan je dus de voorgetallen weten. Helpt dit je verder? Zeg maar als je nog vragen hebt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, Ibrahim! Ik heb het ;)

Naomi.Politi ( 2017-06-27 14:26:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 12:20:45 -0500

Aantal keer gelezen: 177 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '17