Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 6

asked 2017-06-27 12:24:13 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-07-02 09:29:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb als volgt geredeneerd:

B: kan het niet zijn aangezien de hoeveelheid CO zal afnemen

C: kan het ook niet zijn want dan zou het evenwicht naar links verschuiven.

Klopt dit al?

Ik begrijp dat het antwoord A is want er zijn rechts meer gasdeeltjes dan er links zijn maar waarom is D eigenlijk fout?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 15:14:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

een evenwichtsreactie wordt gekenmerkt door een evenwichtsconstante Kc. Waar staat Kc voor? Welke concentraties worden erin gebruikt?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kc geeft aan in welke richting een reactie verloopt en hoe het chemisch evenwicht gesitueerd ligt. Zuivere vaste stoffen en zuivere vloeistoffen worden niet weergegeven in de uitdrukking van de evenwichtsconstante. Okee, dus omdat C een zuivere vaste stof is, is antwoord D fout.

Naomi.Politi ( 2017-06-28 04:39:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 12:24:13 -0500

Aantal keer gelezen: 281 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17