Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 8.02

asked 2017-06-27 13:38:37 -0500

Lisa.Thouet gravatar image

updated 2017-09-03 13:59:30 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat is de methode van deze oefening? Merci

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-27 14:38:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het bepalen van de pH van een oplossing is gerelateerd aan de oxonium- of hydroxylionen- concentratie in de oplossing. Hiervoor dien je te vinden of er enig reagens na het samenvoegen van de natriumhydroxide-oplossing en de waterstofchloride-oplossing na reactie overblijft en ,zo ja,welke de concentratie van deze stof is. Dan kan je aanvangen met het bepalen van de pH. Succes!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-27 14:31:23 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een pH bepalen doe je gebruik makend van de aanwezige oxonium- of hydroxyl-ionen-concentratie. In eerste instantie dien je daarom te bepalen of er al dan niet iets overblijft na het samenvoegen van de natriumhydroxide-oplossing en de waterstofchlorideoplossing dat je kan gebruiken voor pH-berekening, en zo ja, welke de concentratie is van de betreffende stof. Succes!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-27 13:38:37 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17