Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 5 augustus 2016

asked 2017-06-28 04:22:33 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Hoe kunnen we <c> e^x-sin2x of <d> e^x+sin2x schrappen?

Ik dacht door de gekende coordinaten (0,1) in te vullen in de x-waarden van de functies maar ik kom voor beide functies op f(x)=1 waardoor ik het met deze methode geen functie kan uisluiten...

Hoe kan ik dat anders wel?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 04:33:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan de functie ook afleiden en kijken waar de afgeleide nul is (raaklijn is horizontaal) of kijken dat de afgeleide voor x=0 negatief moet zijn.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 04:29:15 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Ik denk dat ik het al heb... dmv transformaties -> originele sinusfunctie op het xy-assenstelsel en dan zien we dat er een spiegeling is om de y-as en komen we op antwoordoplossing C.

I

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 04:22:33 -0500

Aantal keer gelezen: 302 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17