Stel je vraag
0

chemie hetero atomen

asked 2017-06-28 05:53:45 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

Bij chemie, vragen 10-03 en 10-04 wordt er gevraagd naar heteroatomen. Ik weet wat het zijn het zijn atomen , anders dan c en h die in een koolstofverbinding op de plaats van een c staan. Maar toch snap ik niet hoe je ze dan moet tellen ? Want bij 10-4 (antwoord is 3) zie ik bijvoorbeeld al 5 stikstoffen, waarvan 1 deel uitmaakt van een amine.En 1 chloor en 2 O's die geen deel uitmaken van een dubbele binding. Welke moet ik hier tellen?

En welke bij 10-3, waarop moet ik me baseren, want het is duidelijk dat het niet gewoon de 'vreemde' stoffen tellen is.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 07:04:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Goed gewerkt dames. FYI: Heteroatoom: in de organische chemie is dit een atoom, anders dan koolstof of waterstof, dat in de structuur een plaats inneemt waar zich ook een C-atoom kan bevinden. Veel voorkomende heteroatomen zijn stikstof, zuurstof, fosfor, zwavel of halogeenatomen als chloor, broom en iood. Bij de vraagstelling kan evenwel worden gevraagd naar - 'hoeveel?' en dan betreft het het aantal atomen, of , - 'hoeveel verschillende? en dan betreft het welke zijn aanwezig.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 06:42:34 -0500

Adara gravatar image

Bij 10-03 heb je N S en O Bij 10-04 heb je Cl O en N

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 05:53:45 -0500

Aantal keer gelezen: 311 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17