Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 10-17 - koolstofchemie

asked 2017-06-28 06:05:14 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

updated 2017-09-03 14:11:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij vraag 10-17 , ik weet dat je dus een secundair alcohol moet zoeken bij de oplossing. Maar waarom ? En er zijn toch 3 formules waar secundaire alcoholen in staan ?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 07:24:48 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Goed gedaan. Secundair alcohol: het koolstofatoom is aan twee andere koolstofatomen gebonden. Je kan een keton vormen. Voor een diketon dienen er twee van zulke secundaire -OH's aanwezig te zijn die elk een keton kunnen vormen.

Als we ze alle vier beschouwen: - Niet uit A: bevat geen sec. alc. - Niet uit D: bevat slechts één sec. alc; naast één prim. alc. - Niet uit B : want één van de -OH's is gebonden aan een C met daarop een methylgroep waaruit geen keton kan worden gevormd. - Enkel C is geschikt. Het bevat twee sec. alc. waarvan elke een keton kan vormen.

Samengevat: nagaan of aan de conditie van twee sec. alc. voldaan is en vervolgens nagaan of deze in de situaties zijn dat uit deze een keton kan worden gevormd.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 06:38:03 -0500

Adara gravatar image

Enkel bij C heb je 2 secundaire alochols

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 06:36:14 -0500

Adara gravatar image

Bij D zie ik een primaire alcohol. Ze zijn niet allemaal secundaire alcohols

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 06:05:14 -0500

Aantal keer gelezen: 194 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17