Stel je vraag
0

Fysica: juli 2016: vraag 15

asked 2017-06-28 10:26:18 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-28 13:47:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo, deze vraag lukt mij niet.

Dit is wat ik al heb: Q opgenomen=Q afgegeven: Ce.Me.(Te-x)=Cb.Mb.(x-Tb)

Alvast Bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 13:56:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is in ieder geval fout. Het bord is vergelijkbaar met een calorimeter, en daar moet je dus de massa niet bij vermenigvuldigen. Bij de erwtjes wel, dus moet je daar eigenlijk een kleine c voor gebruiken.

Warmte afgeven: ceme(Te-Tevenw.)

Warmte opnemen: Cbord (Tb-Tevenw.)

Hieruit moet je bij gelijkstellen het antwoord A kunnen vinden

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ooh, okee! Bedankt, Myriam!

Naomi.Politi ( 2017-06-29 06:45:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-06-28 10:26:18 -0500

Aantal keer gelezen: 536 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17