Stel je vraag
0

Fysica juli 2016 vraag 15

asked 2017-06-28 11:01:52 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:14:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb de opgenomen warmte gelijk gesteld aan de afgegeven warmte en dan kwam ik tot deze vergelijking: c(b).m(b).(te-tb) = c(e).m(e).(te-tb). Maar ik kom altijd antwoord C uit in plaats van antwoord D. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 15:00:58 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Het linkerlid (opgenomen warmte door het bord) is fout : het moet zijn Cb(te-tb) waarbij Cb de warmtecapaciteit is en niet de soortelijke warmtecapaciteit die men met een kleine c schrijft ! (vgl. idem als bij een calorimeter)

Romain Demeyer

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp mijn fout, dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 04:19:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 11:01:52 -0500

Aantal keer gelezen: 208 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17