Stel je vraag
0

Fysica augustus 2016 vraag 9

asked 2017-06-28 11:09:52 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:15:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb bij deze vraag eerst de zijden berekend van de driehoek m.b.v. CAS en SOS. Zo is de lange rechthoekszijde vierkantwortel 3, de andere rechthoekszijde 1 en de schuine zijde 2. Daarna heb ik het elektrisch veld van Q1 in punt P gelijk gesteld aan het elektrisch veld van Q2 in punt P. Zo kwam ik aan het juiste antwoord, antwoord C. Maar ik vraag me af of dit de juiste methode is. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 16:15:40 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Marie, de methode die je volgens jou op school hebt geleerd is fout. Je moet op beide systemen (m1 en m2) de 2de wet van Newton toepassen waarbij je telkens alle krachten in rekening brengt (touwkracht, zwaartekracht en Coulombkracht). De uitwerking is wel te uitvoerig om dit hier online te doen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-03 01:59:51 -0500 )edit
0

answered 2017-07-01 15:35:38 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

Ik begrijp heb dit proberen te doen met enkel de spankracht gelijk te stellen aan de zwaartekracht, maar zo kom ik antwoord B uit.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De spankracht is de vector som van de zwaartekracht en de afstotende kracht. Door het ontbinden van deze spankracht in horizontale en vertikale componenten kan je verder werken.

Myriam@REBUS ( 2017-07-01 15:38:22 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 14:08:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De afstotende kracht van de elektrische ladingen is links en rechts gelijk. De zwaartekracht is verschillend vanwege de verschillende massa's. Dat verschil kan je vinden door het vergelijken van de tangens van de hoeken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok, maar het ook wat ik doe?

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 03:20:33 -0500 )edit

Als je niet alleen de elektrische velden berekent, maar ook de krachten (door vermenigvuldiging met de ladingen) en vervolgens de elektrische krachten aan elkaar gelijk stelt. Dan moet je nog de zwaartekrachten berekenen. (is dat jouw uitwerking?)

Myriam@REBUS ( 2017-06-29 03:26:30 -0500 )edit

Ik had gewoon de elektrische velden van Q1 en Q2 in punt P aan elkaar gelijk gesteld en zo kwam ik ook aan de juiste oplossing.

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 03:37:39 -0500 )edit

Ik weet niet of dit altijd zal kloppen. Bewijs me eens dat het geen toeval is!

Myriam@REBUS ( 2017-06-29 03:43:29 -0500 )edit

Ik weet niet of dit echt het bewijs is, maar ooit hadden we op school gezien dat lading en massa equivalent zijn. Dus als ik dan met mijn methode de verhouding van Q1/Q2 bereken, kan ik ervan uitgaan dat m1/m2 dezelfde verhouding heeft.

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 04:19:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-06-28 11:09:52 -0500

Aantal keer gelezen: 542 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17