Stel je vraag
0

fysica juli 2015 vraag 5

asked 2017-06-28 11:19:29 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:18:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap niet wat het verschil is tussen een bal die omhoog geworpen wordt, tegen het plafond botst en nadien naar beneden valt, en een bal die omhoog geworpen wordt, opgevangen wordt en nadien naar beneden valt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 12:33:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In het laatste geval is de bal even niet in beweging en zou er een knikje in de grafiek zijn waar v=0

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah zo, dank je wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-28 13:00:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 11:19:29 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17