Stel je vraag
0

Fysica augustus 2015 vraag 4

asked 2017-06-28 11:26:15 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:13:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik weet niet goed hoe ik op deze tekening de normaal moet tekenen. Eerst heb ik een normaal getekend die loodrecht staat op de glasplaat en die de invallende straal snijdt. Zo weet ik dat enkel antwoord C of D nog mogelijk is. Nadien gaat het licht verder door de glasplaat naar de lucht. Moet ik dan opnieuw een normaal tekenen die loodrecht staat op de glasplaat en die door het snijpunt van straal 3 en 4 gaat? (Als ik dit doe, ligt hij trouwens op straal 4.)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 14:50:05 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Ja nogmaals een normaal tekenen en de straal wordt nu gebroken van de normaal weg, dus C. Trouwens bij een planparallel plaatje zijn de inkomende straal en de gebroken eindstraal evenwijdig !

Romain Demeyer

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok ik snap het, dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 03:24:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 11:26:15 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17