Stel je vraag
0

Wiskunde 3.3.8

asked 2017-06-28 15:16:27 -0500

Victoria.Cloquet gravatar image

Om deze oefening op te lossen ben ik begonnen met S(a)=x1^2+x2^2 te berekenen dmv de som en de producten van x1 en x2 en ik kom uit dat S(a)= (1/4)a^2-a/2+(5/4) maar nu zit ik vast, hoe moet ik hier verder? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hoe kom je aan deze som? Ik zit vast bij de berekening

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-10 06:04:31 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 15:50:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Afleiden of het minimum bepalen uit de top van de (dal) parabool. Dus het minimum vind je bij a=1

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 15:16:27 -0500

Aantal keer gelezen: 86 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17