Stel je vraag
0

Biologie, erfelijkheidsleer

asked 2017-06-28 17:46:51 -0500

Adara gravatar image

Vraag 26 In een bepaalde familie komt een erfelijke ziekte voor. Een man uit deze familie heeft de ziekte en huwt een gezonde vrouw. Ze krijgen een dochter die de ziekte ook heeft. Iemand concludeert dat de ziekte x chromosomaal en dominant is. Waarom is die uitspraak fout? Ik dacht wel dominant maar over x chromosomaal weet je niet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-29 03:52:47 -0500

Martine@REBUS gravatar image

updated 2017-06-29 03:53:21 -0500

Dit is omdat je niets kan zeggen op een generatie.

vader: aa X moeder Aa => aa kan bij dochter DUS rec en autosomaal kan

vader: AA x moeder aa => Aa kan bij de dochter DUS dom en auto kan

vader: xY x moeder Xx => xx kan bij dochter DUS rec en x-chrom kan

vader: XY x moeder xx => Xx kan bij dochter DUS dom en X-chrom kan

==> op een generatie kan je weinig zeggen over deze relatie

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Martine

Adara ( 2017-06-29 04:05:12 -0500 )edit

Graag gedaan :)

Martine@REBUS ( 2017-06-29 09:42:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-28 17:46:51 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17