Stel je vraag
0

Fysica augustus 2016 vraag 3

asked 2017-06-29 05:14:30 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-06-29 10:15:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als ik de krachten op blok B zou willen tekenen, moet ik dan ook de kracht van 36 N naar rechts tekenen? Deze kracht heeft wel enkel een aangrijpingspunt op blok A, maar omdat de blokken naast elkaar staan verschuift blok B ook.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Je moet enkel de krachten tekenen die op het blok B zelf inwerken. Als er een verbinding/raakpunt met een ander voorwerp is, is er een kracht in te voeren (bv. touwkracht, contactkracht, ...) Hier is eer een kracht van A op B.

Yves@REBUS ( 2017-06-29 07:02:39 -0500 )edit

Ok dus op blok B werkt er enkel de zwaartekracht (naar beneden), de normaalkracht (naar boven) en de kracht van A op B (naar rechts). En als ik het goed begrijp werkt er niet de kracht van 36 N op blok B, omdat deze geen aangrijpingspunt heeft op blok B.

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 09:25:33 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-29 05:21:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de versneliing van de beide blokken: a=F/(mB+mA) en bereken vervolgens de kracht die nodig is om het blok B met die versnelling vooruit te duwen.

Dus 36N/24kg = 1.5 en dan 1.5*20 = 30 N

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 05:14:30 -0500

Aantal keer gelezen: 437 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17