Stel je vraag
1

meiose mitose

asked 2017-06-29 06:31:05 -0500

Adara gravatar image

Als men in vragen spreekt over oorspronkelijke cel, bedoelt men daarbij altijd cel voor interfase?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 07:48:28 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Afhankelijk van hoe het gezegd wordt in de tekst, maar normaal wel. Maar let op met verwoordingen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 06:31:05 -0500

Aantal keer gelezen: 54 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17