Stel je vraag
0

chemie buffer

asked 2017-06-29 09:36:07 -0500

Marie.Vangilbergen gravatar image

updated 2017-06-29 15:06:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

welk mengel is geen buffermengsel

< A> CH3COONa (0.20 mol) en HCl(0.10 mol)

< B> NH3 (0.10 mol) en NH4Cl (0.20 mol)

< C> H2SO4 (0.05 mol) en NAHSO4 (0.10 mol)

< D> NaH2PO4 (0.30 mol) en NaHPO4 (0.15 mol)

bij antwoord A snap ik dat dit een buffer is maar ik snap niet hoe je het bij de rest van de antwoorden kan zien.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-29 09:56:02 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je gaat na wat er in de 'oplossing' aanwezig is wanneer je de beide stoffen hebt samengevoegd. Doe dit ahv een reactievergelijking. Heb je in het rechterlid, rekening houdend met het aantal mol dat je in de oplossing bracht, een zwak zuur en een zout van het wakke zuur, een base en een zout van deze zwakke base, of algemeen een zwak zuur en zijn geconj. base of een zwakke base en zijn geconj. zuur dan is de oplossing een bufferoplossing.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 00:30:42 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij deze wijze van vraagstelling " welk mengsel is ...?" kunnen - enkel de stoffen opgegeven zijn, met vermelding indien in voldoende mate (I), of - de stoffen opgegeven zijn met een concentratie (mol:L) (II) of - voor elk van de stoffen aangegeven zijn welke hoeveelheid van de stof met welke concentratie aanwezig is. (III) Telkens gaat het erom te bepalen 'welke stoffen' zitten er in het mengsel nadat ze werden samengevoegd. Dit houdt in dat je nagaat welke stoffen (I), alsook hoeveelheid (II) & (III).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-06-29 09:36:07 -0500

Aantal keer gelezen: 423 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17