Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 opgave 5-17

asked 2017-06-29 13:22:52 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-09-03 14:10:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Opgave: Gegeven de oxidatie van methanol naar mierenzuur: CH3OH --> HCOOH + xe-. Hoeveel elektronen moet men rechts van de pijl van de overeenkomstige halfreactie schrijven?

Ik ben bij deze vraag niet zo goed mee op welk atoom we ons moeten baseren om na te gaan welk oxideert/reduceert en hoe we dan verder het aantal elektronen bepalen die overgaan...

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-29 13:39:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het atoom dat oxideert en dus van OG verandert is het C-atoom. (H: =1 en O: -2). Je kan werken met de structuurformule waar je voor H en O de resp. OG toekent en dan dit van C bepaald. Of je leidt het OG af uit de lewisformule zoals beschreven BOC p42.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-29 14:21:25 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Oke ik ben terug mee! Super bedankt

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Graag gedaan.

Johan@REBUS ( 2017-06-29 14:36:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 13:22:52 -0500

Aantal keer gelezen: 248 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17