Stel je vraag
0

Fysica: juli 2016 vraag 9

asked 2017-06-29 16:16:25 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-30 08:25:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik weet dat beide weerstanden van 12 ohm met elkaar in parallel staan door de potentialen aan te duiden. Maar dan heb ik moeite met het hertekenen van het circuit... Hoe zie je het best de relatie van de 2 parallelle 12 ohm weerstanden met de andere weerstanden van 14 en 8 ohm?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-29 16:33:35 -0500

Adara gravatar image

De 2 weerstanden van 12 ohem staan parallel die geeft dus 6ohem. Dan heb je die van 6ohem en 8 ohem in serie wat 14 oplevert. Ten slotte heb je twee parallel weerstanden van 14ohem die 7 als vervangingsweerstand geeft.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor je antwoord maar hoe weet je zeker dat die van 6 in serie staat met die van 6?

Naomi.Politi ( 2017-06-29 16:48:00 -0500 )edit

er loopt zelfde stroom daarom, snap je?

Adara ( 2017-06-30 15:46:32 -0500 )edit

Ik denk dat ik het ongeveer begrijp...

Naomi.Politi ( 2017-07-01 06:29:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-29 16:16:25 -0500

Aantal keer gelezen: 441 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17