Stel je vraag
0

chemie zuren en basen

asked 2017-06-30 02:24:08 -0500

Saiqah.Mahmood gravatar image

updated 2017-06-30 02:25:49 -0500

Je beschikt over 100 mL van een 0,010 molaire oplossing van de sterke base KOH. De pH van deze oplossing zal niet dalen na toevoeging van:

a) 50 mL van een oplossing die 0,1 M NaCl bevat.

b) 100 mL van een oplossing die 0,01 M van een sterk zuur HCl bevat.

c) 100 mL van een oplossing die 0,001 M van de sterke base LiOH bevat.

d) 50 mL van een oplossing die 0,01 M van de sterke base NaOH bevat.

Dit is waarschijnlijk door een buffermengsel te vormen, maar hoe maak je dit buffermengsel?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 07:18:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je gaat na wat er gebeurt als je "aan de 100 mL KOH met c = 0.01mol/L" de resp. toevoegingen (a, b, c, d) doet. Alsook, over de redenen waarom een pH zou dalen. Werk uit en laat weten wat het resultaat is. Opm: een buffer mengsel zal je alleen vormen als er voldoende van een zwak zuur wordt toegevoegd aan de sterke base en er in het reactiemengsel zowel het zwakke zuur als het K-zout ervan aanwezig zijn

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 02:24:08 -0500

Aantal keer gelezen: 253 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17