Stel je vraag
1

Chromosomen & DNA verhouding bij meiose en mitose

asked 2017-06-30 03:16:29 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Hoe zit dat met de chromosomen & DNA verhouding bij meiose en mitose?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-30 03:17:47 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Bekijk hier alvast een filmpje: https://www.facebook.com/REBUSinfo/vi...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Enorm handig filmpje, bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-30 04:25:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 03:16:29 -0500

Aantal keer gelezen: 108 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17