Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 : vraag 7.21

asked 2017-06-30 03:54:58 -0500

Marie.Vangilbergen gravatar image

updated 2017-07-04 07:28:48 -0500

Johan@REBUS gravatar image

2NO + CL2 --> 2NOCl wat gebeurt er met het evenwicht als het volume wordt verdubbeld? hierbij heb ik als antwoord dat Kc daalt en het evenwicht naar links verschuift. Maar ik dacht dat Kc enkel afhankelijk was van de temperatuur. hoe moet ik dit interpreteren?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-30 04:07:45 -0500

Adara gravatar image

ja juist Kc is enkel afhankelijk van temperatuur. Gaat dus niet dalen. Verder moet je denken wat betekent volume verandering? Je vergroot je volume dus zal je evenwicht naar links moeten gaan

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 07:22:23 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je vergroot het volume daardoor ...... en gaat het evenwicht naar .... . Je gaat na wat er gebeurt tgv van de aangebrachte verandering. Vervolgens ga je na wat dit in de Kc-vergelijking teweeg brengt bij constante temperatuur. Wanneer de temperatuur wijzigt veranderen ook de reactiesnelheden en de erbijhorende k's zodat Kc = k1/k2 wijzigt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 03:54:58 -0500

Aantal keer gelezen: 95 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17