Stel je vraag
0

fysica: augustus 2016 vraag 6

asked 2017-06-30 07:07:58 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-30 08:25:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het is niet C omdat de golf op t=0s al niet goed begint en het is ook niet B omdat die golf linkslopend is. Dus dan blijft er A en D over.

Hoe weten we zeker dat het A is en niet D?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 10:26:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij D is de golf al T/2 verder en dat klopt niet, het is T/4 (bekomen uit 0.33/1.33)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, ik zie het!

Naomi.Politi ( 2017-06-30 15:56:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 07:07:58 -0500

Aantal keer gelezen: 189 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17