Stel je vraag
0

fysica: augustus 2016 vraag 1

asked 2017-06-30 07:27:31 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-30 08:24:32 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik weet niet goed hoe je deze vraag moet oplossen. Het gaat om een horizontale worp met:

vx=vo

vy=-gt

de verplaatsing (s) in de x-richting is: vo.t

de verplaatsing in de y-richting is: h-1/2gt^2

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 10:03:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je goed kijk zie je dat de trap een hoek van 45 graden maakt.

Wanneer gaat onze knikker in de buurt van de trap komen? Als de verplaatsing in de x-richting gelijk is aan deze in de y-richting. Stel deze dus aan elkaar gelijk en je vindt de tijd waarop dit gebeurt. Voor het gemak zou ik de y-as van richting veranderen zodat y=1/2 g t²

Invullen van de tijd in de vergelijking van de x-richting geeft je de plaats waar dit gebeurt: net voor de vijfde trede.

1/2 g t²=1,5t

t=0,3 en x=0.45 Dat ligt tussen de vierde en de vijfde trede want een trede is 0.1 m lang.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 07:27:31 -0500

Aantal keer gelezen: 198 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17