Stel je vraag
0

Chemie: theorievraag

asked 2017-06-30 07:37:51 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hoeveel onverzadigdheden telt een ringstructuur? Kan het zijn dat er altijd 2 waterstoffen minder zijn dan zijn lineaire vorm? Dus 1 onverzadiging?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 08:22:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-06-30 08:23:44 -0500

wanneer er op twee naast elkaar liggende C-atomen telkens van elk één H-atoom verdwijnt dan kan je een extra binding vormen tussen beide C's. Is dit de eerste dan bekom je een dubbele binding. Heb je er nog één gevormd dan wordt het een drievoudige binding. Per extra binding zijn er twee H's verdwenen en is er één onverzadigdheid bijgekomen. Is het een ringstructuur dan hangt het van het aantal C's in de ring af hoeveel onverzadigdheden je kan bekomen. Dus -C-C-: verzadigd, -C=C- : dubbele binding en i onverzadigdheid erbij, etc ...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 07:37:51 -0500

Aantal keer gelezen: 64 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17