Stel je vraag
0

Fysica: juli 2015 vraag 15

asked 2017-06-30 09:32:16 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-30 09:46:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij deze vraag heb ik eerst de periode bepaalt van golf 1, die is gelijk aan 1/6. De periode van golf 2 is 3 keer groter dus is 1/2. Hieruit kon ik al meteen zien dat het antwoord B moest zijn.

Maar ter controle heb ik ook de golflengte van golf 1 berekend, die is 2/5. Golf 2 heeft een golflengte die de helft is van golf 1 dus 0,2. Dit komt echter niet overeen met antwoord B, aangezien de golflengte daar 0,5 is.

Hoe komt dit?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 09:46:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De grafieken die je ziet zijn y-t grafieken. Daar kun je de golflengte niet van aflezen. Dat is dus een overbodig gegeven om je in de war te brengen!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ooh okee, daarom dat het niet uitkomt. In welke grafiek kan je de golflengte dan wel bepalen?

Naomi.Politi ( 2017-06-30 09:59:05 -0500 )edit

De golflengte kan je alleen aflezen in een y-x grafiek.

Myriam@REBUS ( 2017-06-30 10:05:10 -0500 )edit

Bedankt!! :D

Naomi.Politi ( 2017-06-30 12:58:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 09:32:16 -0500

Aantal keer gelezen: 152 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17