Stel je vraag
0

Scheikunde Buffer

asked 2017-06-30 12:32:55 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-07-01 15:30:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Moeten we buffers kennen dit jaar?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 15:42:42 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Denk eraan dat pH van buffer tot het gevraagde kan behoren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ok bedankt! Ik was zeker niet van plan om dat deel weg te laten, lijkt me heel sterk dat ze het niet zouden vragen! Maar dus voor een zure buffer is het Ph=Pka + log(cb/cz) en bij een basische buffer, Ph=14-Pkb + log(cb/cz) ? Ben ik juist?

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-30 15:51:55 -0500 )edit

Wanneer weet men als het om een basische buffer of om een zure buffer gaat? Is dit bv, sterk zuur met zwakke base, dan weet je dat je een basische buffer hebt, en als het sterke base met zwak zuur, dat het om een zure buffer gaat? Of is mijn redenering fout?

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-30 15:56:41 -0500 )edit

Dit is voor beide redeneringen OK.

Johan@REBUS ( 2017-07-01 06:07:21 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 12:46:25 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie TK LS Chemie TAT in bundel bij Zuren en Basen. Dus Ja. Maak ook gebruik van de reeds gestelde vragen op dit forum via de zoek-functie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 12:32:55 -0500

Aantal keer gelezen: 188 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17