Stel je vraag
0

Fysica: juli 2015 vraag 3

asked 2017-06-30 12:33:59 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik dacht dat men een virtueel beeld nooit kon zien? Maar het juiste antwoord is D, we kunnen het virtueel beeld wel zien?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 06:42:17 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Hoe weet je hier dat er sprake is van een virtueel beeld?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Zie theorie: de afstand van het voorwerp in functie van de focusafstand.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 07:16:45 -0500 )edit
1

Als je het beeld tekent aan de hand van de constructielijnen (uitgelegd in de cursus) zie je dat deze achter de lens divergeren en dus nooit een beeld kunnen vormen. Je kunt ze echter wel doortrekken tot voor de lens (tot een punt waar ze samenkomen) en dit wijst op een virtueel beeld.

Kathleen ( 2019-06-25 07:17:51 -0500 )edit
0

answered 2017-06-30 12:43:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan het virtueel beeld niet projecteren op een scherm. Je kan het wel zien, maar niet scherp.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, dankjewel! :)

Naomi.Politi ( 2017-06-30 12:57:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 12:33:59 -0500

Aantal keer gelezen: 250 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19