Stel je vraag
0

Fysica: juli 2015 vraag 3

asked 2017-06-30 12:33:59 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik dacht dat men een virtueel beeld nooit kon zien? Maar het juiste antwoord is D, we kunnen het virtueel beeld wel zien?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 12:43:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan het virtueel beeld niet projecteren op een scherm. Je kan het wel zien, maar niet scherp.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, dankjewel! :)

Naomi.Politi ( 2017-06-30 12:57:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 12:33:59 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17