Stel je vraag
0

Fysica: juli 2015 vraag 8

asked 2017-06-30 13:50:40 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-30 14:03:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Gzylton: m.g/4

Gaarde: m.g

Verhouding is 1/4??

Maar het moet 1/2 zijn...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-30 14:01:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de lancering heeft de astronaut een gewicht van mg/4

Dan vertrekt de raket met een versnelling g/4. Er komt dus nog een kracht bovenop de zwaartekracht (denk aan de oefening met de lift die naar boven versnelt) Dus nog een extra mg/4

Totale kracht: mg/4 + mg/4 = mg/2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aaahja okee, de link met de lift maakt het duidelijk. Bedankt!

Naomi.Politi ( 2017-06-30 16:03:28 -0500 )edit

Het beste is om het 5-stappenplan te volgen van H3.1: 1) alle vectoren tekenen (hier zwaartekracht, normaalkracht en versnelling), 2) vectorvergelijking schrijven, 3) projectie-as kiezen, 4) projecteren, 5) uitwerken. Zo maak je minder snel foutjes.

Yves@REBUS ( 2017-07-01 03:13:40 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 13:50:40 -0500

Aantal keer gelezen: 358 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17