Stel je vraag
1

Wat is de grootte van de magnetische kracht op een elektron in rust?

asked 2015-05-20 10:54:35 -0500

Liza.DeMaeyer gravatar image

Wat is de grootte van de magnetische kracht op een elektron in rust?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-05-29 12:54:17 -0500

Dimitri@Rebus gravatar image

Een elektron in rust zal vanwege een magnetisch veld geen kracht ondervinden daar de Lorentzkracht afhankelijk is van de snelheid. Zie de formule voor de Lorentzkracht:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-05-20 10:54:35 -0500

Aantal keer gelezen: 1,103 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '15