Stel je vraag
1

Chemische kinetica

asked 2017-06-30 14:31:48 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

updated 2017-06-30 14:32:20 -0500

image description

Zou iemand mij kunnen zeggen hoe je deze vraag gemakkelijk oplost? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-30 15:28:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je bent op zoek naar een vergelijk van de ogenblikkelijke snelheid v.

De algemene voorstelling is v = k [H2] tot de macht x . [Br2] tot de macht y.

Het is het doel om x en y te vinden.

We gaan eerst x bepalen. Dit kan door twee lijnen in rekening te brengen waarvoor de concentratie van Br2 niet verandert. Dit is lijn 1 en 3. Tussen lijn 1 en 3 wordt de concentratie van H2 4 maal groter en de snelheid eveneens 4 maal groter terwijl de concentratie van Br2 constant blijft. Dit kan enkel maar wanneer x = 1. Of de [H2] is van de eerste orde.

Dus oplossing B en D zijn niet correct.

We kunnen op dezelfde manier afleiden wat de orde van Br2 moet zijn of anders gezegd de waarde van y bepalen.

Thomas, geef je eens even aan hoe je dit zou doen !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-30 15:32:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

ag Thomas, Ga via de zoek-functie naar "Chemie: 2016-17: opgave 6-04&6-05". De opgave kwam eerder al onder de aandacht. Laat ons je uitwerking weten. Tot later.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 14:31:48 -0500

Aantal keer gelezen: 308 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17