Stel je vraag
0

vraag 7 erfelijkheidsleer

asked 2017-06-30 16:31:09 -0500

Adara gravatar image

vraag 7 van erfelijkheidsleer ( bundel met 25 vragen)

Ik zie dat het recessief moet zijn, bij alles na te gaan klopt dat het X-gebonden kan zijn. Maar hoe kan ik afleiden dat het ook autosomaal kan zijn? want het antwoord is D dat het zowel x geboden kan zijn als in andere chromosoom? Hoe kan het dit laatste zien? Dankjee

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 13:57:41 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Door het uit te schrijven best... als je deze uitschrijft met A en a ga je zien dat ook de volledige stamboom kan uitgeschreven worden

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-30 16:31:09 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17