Stel je vraag
0

fysica vraag 3.1.17

asked 2017-07-01 01:23:43 -0500

Nele.Dewaele gravatar image

Hoe moet je deze vraag correct oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 02:04:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

bereken de versnelling van het hele systeem: a = F/(m1+m2)

vervolgens de kracht om blok 2 verder te duwen met deze versnelling: F = m2 * F/(m1+m2)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 01:23:43 -0500

Aantal keer gelezen: 68 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17