Stel je vraag
1

veldsterkte in een bepaald punt?

asked 2014-03-19 09:16:34 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:53:15 -0500

yannick gravatar image

Hoe vind ik de veldsterkte?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2014-03-28 13:02:37 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:53:29 -0500

yannick gravatar image

De twee veldsterktes zijn tegengesteld in zin; dus opdat de resulterende veldsterkte nul zou zijn moet de absolute waarde van de 2 veldsterktes gelijk zijn. Stel de twee gelijk en je hebt een vergelijking in x die je oplost.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

bedankt voor het goede antwoord! :)

yannick ( 2014-03-28 14:31:10 -0500 )edit

Bedankt Romain!

dr who ( 2014-03-28 14:34:39 -0500 )edit
1

answered 2014-04-02 09:29:04 -0500

Mileen@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:53:54 -0500

yannick gravatar image

... een alternatief zonder discriminant (tijdswinst dus) en zonder rekentoestel groottes aan elkaar gelijk stellen noem x+2= y (1) je bekomt 4k/y^2 = 2k/ x^2 => y= x. (2)^1/2 (2)

stel (1) gelijk aan (2)

antw. D komt er uit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:16:34 -0500

Aantal keer gelezen: 552 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15