Stel je vraag
1

Wiskunde: afgeleide

asked 2017-07-01 06:36:57 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Dln(logx)= 1/logx . D(logx)= 1/logx. 1/xln10 = 1/ xln10.logx = 1/xlnx

Dit is een oefening die ik op Gricha heb gevonden maar hoe gaan we van de voorlaatste stap naar de laatste?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 06:42:16 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Dit is volgens mij de eigenschap die je zoekt: $\log_{a}(b) \cdot \log_{b}(x) = \log_{a}(x)$

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En $\ln(10) = \log_{e}(10)$

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-01 06:43:42 -0500 )edit

Aahja, dan kunnen we elog10 schrappen. Bedankt, Ibrahim!

Naomi.Politi ( 2017-07-01 07:08:06 -0500 )edit
0

answered 2017-07-01 07:35:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik ben blij dat er nog mensen op Gricha's site aan het oefenen zijn. Voor wie het niet kent: http://home.scarlet.be/gricha/

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 06:36:57 -0500

Aantal keer gelezen: 129 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17