Stel je vraag
2

Fysica_wrijvingsarbeid van een bolletje

asked 2015-06-05 05:41:51 -0500

Asma Benkheil gravatar image

Een bolletje van massa 25 g valt met constante snelheid van 0.1 m/s in olie. De wrijvingsarbeid verricht door de olie als het bolletje 40 cm is gezakt is:

A. 0.100 J B. 0.000125 J C. -0.100 J D. -0.000125 J

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Wat weet je over wrijvingskracht als je tweede wet van newton toepast? i.e. $$\vec{F_{zw}} + \vec{F_{wr}} = m \cdot \vec{a}$$ Hoe bereken je de arbeid $W$?

dr who ( 2015-06-05 05:51:35 -0500 )edit

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
2

answered 2015-06-05 06:10:41 -0500

Asma Benkheil gravatar image

De wrijvingskracht is een negatieve versnelling denk ik, omdat het zorgt voor een vertraging. Aangezien het wijst in tegengestelde zin, denk ik dat de arbeid die verricht wordt negatief is. Dus als ik het goed heb:

F = m . (-g) = 0.025 . (-10) = - 0.025

W = F . x = -0.025 . 0.4 = -0.100 J

Dus C is het juiste antwoord, kan dat?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt. Alleen uitspraak "wrijvingskracht IS negatieve versnelling" is beetje problematisch. Een kracht is proportioneel met $a$; kracht is zelf geen versnelling. Best is vectoren $F_z$ en $F_w$ te tekenen. Overgaan van $$\vec{F_{zw}} + \vec{F_{wr}} = m \cdot \vec{a}$$ naar scalair geeft $F_w = F_g$

dr who ( 2015-06-05 06:21:21 -0500 )edit

Arbeid is scalair product van vectoren. Aangezien verplaatsing tegengesteld is aan krachtvector wordt het een minteken... om het meer formeel uit te werken (en niet intuïtief) kan je nog werken met cosinus etc. -- zie formularium

dr who ( 2015-06-05 06:23:01 -0500 )edit

Tenslotte, strikt genomen zou men situatie moeten opdelen in niet-constante Archimedeskracht (i.e. $[0,d]$) en constant deel (i.e. $[d,40]$) met $d$ diameter balletje. Voor niet-constante deel is $W = \int_{0}^{d} F_{a} \cdot dh$ met $F_a = \rho g \cdot V(h)$ en $V$ volumefunctie voor ondergedomp. h

dr who ( 2015-06-05 06:23:52 -0500 )edit

Dit laatste mag men wellicht negeren in deze oefening.

dr who ( 2015-06-05 06:26:12 -0500 )edit
0

answered 2015-06-05 07:06:54 -0500

Asma Benkheil gravatar image

Zeer nuttige uitleg, hartelijk dank!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-06-05 05:41:51 -0500

Aantal keer gelezen: 3,635 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '15