Stel je vraag
0

Erfelijkheid

asked 2017-07-01 07:06:53 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoofdstuk 6 van erfelijkheid, vraag 8. Wat is daar het antwoord?

                     vraag 13 => hoe weet je met zekerheid dat grootmoeder 1 ook draagster kan zijn. 

                     Vraag 18, is het hier dominant omdat er in totaal meer vrouwen de afwijking hebben tov 
                     van de mannen?
edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 13:49:47 -0500

Martine@REBUS gravatar image

updated 2017-07-01 13:49:58 -0500

Vraag 8 = alleen 2, aangezien klonen genetisch identiek zijn

vraag 13 = omdat ze een zoon heeft met de aandoening en die krijgt de rec x van haar

vraag 18 = nee het is dominant omdat er bij rec meer onzekerheden zijn in de stamboom (je kan bij dominant alles invullen en bij rec zijn er 4 onwaarschijnlijkheden)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Super! Ik snap het!

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-01 17:31:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 07:06:53 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17