Stel je vraag
0

Wiskunde: integraal met absolute waarde

asked 2017-07-01 07:12:27 -0500

Naomi.Politi gravatar image

C:\fakepath\integraal met absolute waardes.png

C:\fakepath\oplossing integraal met absolute waardes.png

Zijn de grenzen zo aangepast omdat de cosinus tussen 0 en Pi/2 positief is en negatief is tussen Pi/2 en 3Pi/2?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 07:31:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Inderdaad. De integraal van de absolute waarde van een functie bereken je door de functie uiteen te halen in een positief en een negatief gedeelte. Voor het negatief gedeelte keer je de functie om qua teken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, bedankt :)

Naomi.Politi ( 2017-07-01 07:39:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 07:12:27 -0500

Aantal keer gelezen: 674 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17