Stel je vraag
1

Wiskunde: nog een integraal met absolute waarde

asked 2017-07-01 08:17:52 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hier nog een integraal met absolute waarde. Ik heb deze eens opgelost. Het antwoord klopt maar is de oplossingsmethode ook goed? Dan weet ik of ik het echt begrepen heb of niet.

C:\fakepath\nog een integraal met absolute waarde oplossing.png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 08:25:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat ziet er goed uit

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 08:17:52 -0500

Aantal keer gelezen: 2,608 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17