Stel je vraag
0

fysica 3.1.15

asked 2017-07-01 08:32:01 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

ik kom bij deze het juiste antwoord niet meer uit... ik stuit telkens op het volgende (zie bijlage). Wat doe ik in dit geval fout? De verhouding F1= sqrt(3)F2 komt wel overeen met de oplossingen, dus moet de andere vergelijking wel niet kloppen?

alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 08:43:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In de vierde laatste regel vervang je F1 door ((3^0.5)/2) F2 zodat je bekomt: 4/2 F2=200 N en F2=100N

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh, nu zie ik het! bedankt!

Elisabeth.Lemmens ( 2017-07-01 08:48:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 08:32:01 -0500

Aantal keer gelezen: 86 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17