Stel je vraag
0

Elektronenconfiguratie van Silicium in aangeslagen toestand

asked 2017-07-01 13:38:25 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-07-01 15:48:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet zo goed hoe je de elektronenconfiguratie moet tekenen van een element in aangeslagen toestand. Moet je dan een spin up pijl veranderen in een spin down pijl? Of moet je dan een elektron overbrengen naar een volgend subniveau? Hoe teken je bijvoorbeeld de elektronenconfiguratie van 14 (Si): Ne ... ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 15:46:13 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Aangeslagen toestand betekent dat een electron een hoger energieniveau heeft aangenomen. Dit is een onstabiele situatie en wanneer de externe energiebron wegvalt zal het desbetreffende electron terugkeren naar haar grondtoestand (normale toestand)

Voor aangeslagen toestand zijn er verschillende mogelijkheden:

  • een electron springt naar een bovenliggende schil. bv. van 1s naar 2s

  • een electron verandert van spin up naar spin down (spin up heeft een lager energieniveau dan spin down)

  • een electron springt naar een bovenliggend subniveau bv van 2s naar 2p

Voor het toelatingsexamen zullen ze je nooit vragen om een aangeslagen toestand te tekenen, maar wel moet je een electronenconfiguratie kunnen herkennen waarbij er een electron zich in een aangeslagen toestand bevindt.

De elecronenconfiguratie van Si = [Ne] 3s2 3p2

Kan je met deze uitleg verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:38:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 13:38:25 -0500

Aantal keer gelezen: 849 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17