Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 : oefening 8-6

asked 2017-07-01 13:55:09 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-07-04 07:26:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze oefening had ik eerst opgelost door te berekenen hoeveel NH4(+) er wordt gevormd en dat was dan ook de hoeveelheid H(+). Dan heb ik de pH berekent met deze formule: pH = -log(H(+)) met H(+) de molaire concentratie bij evenwicht. Ik had geleerd op school dat dit de formule was voor sterkte waterige oplossingen. Maar nadien besefte ik dat NH(4)(+) eigenlijk een zwak zuur is. Dus ik had de formule voor zwakke waterige oplossingen moeten gebruiken: pH = 1/2 Kz - 1/2 Z. Maar beide formules gaven dezelfde oplossing, namelijk 5,4.

Nu vraag ik mij of bij zwakke zuren of basen je beide formules mag gebruiken en bij sterke enkel die voor sterke waterige oplossingen?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 07:23:33 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2017-07-02 07:24:05 -0500

De "formule" voor een sterk zuir geeft niet dezelfde uitkomst. In dat geval zou pH = -log(c), en -log(2/70) = -log(2) + log(7) + log(10) = -0,3 + 0,85 + 1 = 1,55. H2S is echter zwak, dus 5,6 is de juiste uitkomst.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het betreft opgave 8-06 waarbij het zuur het sterke zuur HCl is. In opgave 8-05 gaat het over H2S, een zwak zuur.

Johan@REBUS ( 2017-07-02 07:30:27 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 04:15:43 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Kz = 5.6*10^-10= ([H3O+][NH3])/(2/70). er is evenveel ammoniak als H3O+ = x. Je kan dan x vinden en voor deze concentratie de pH berekenen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 05:07:03 -0500 )edit
0

answered 2017-07-01 14:54:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

NH4Cl is een zout van een sterk zuur en een zwakke base en reageert in waterige oplossing: ZUUR. Het evenwicht van de gegeven reactie lig gezien de Kz vnl links. De [NH4+] = beginconcentratie = 2/70M. Er is evenveel [H+] als [NH3]. Als je dit inbrengt in de Kz-vergelijking dan kan je [H+] vinden. Deze gebruik je dan in de pH-formule voor een sterk zuur. De bekomen pH = 5,4. Met een rekenmachine kan je de pH-formule voor de pH van een zwak zuur uitrekenen. Deze geeft ook 5,4. Het is omdat het zout met een sterk zuur is gevormd dat je alzo de pH kan berekenen. Bij sterke zuren/basen gebruik je de corresponderende formules Bij zwakke zuren of basen gebruik je de hier bijhorende formules. Dus eerst nagaan of ze sterk of zwak zijn en dan de corresponderende formule voor pH-berekening gebruiken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar wij hadden op school geleerd dat NH4+ een zwak zuur is want de Kz is ligt toch ver onder 1. En ik snap niet waarom de formule voor een sterk zuur en een zwak zuur hier dezelfde uitkomst geven.

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:33:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 13:55:09 -0500

Aantal keer gelezen: 463 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17