Stel je vraag
0

Wiskunde oefening 1.2.1

asked 2017-07-01 14:44:33 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-07-01 15:25:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij deze oefening hebben we zo een formule bewezen voor OE, namelijk q = p100/(100+p). Wat is dan de formule bij RE? (Ik kom uit dat p dan gewoon gelijk moet zijn aan q.)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 15:04:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Inderdaad, bij recht evenredig is A/B constant. Dezelfde constante vind je door A[(100+p)/100] / B[(100+p)/100]

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:46:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 14:44:33 -0500

Aantal keer gelezen: 60 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17