Stel je vraag
0

wiskunde 1.1.12

asked 2017-07-01 14:46:38 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-07-01 15:41:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik weet niet hoe ik van deze derdegraadsvergelijking een tweedegraadsvergelijking moet maken om zo de som te berekenen van de nulpunten. Ik heb al 1/2 afgezonderd.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 15:00:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\wiskunde 1.1.12.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:52:04 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 14:46:38 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17